Regulamin

 

Regulamin Sklepu MAF home

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mafhome.pl przez MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, KRS 0000756311.

2. Kontakt ze Spółką odbywa się poprzez:

a) adres poczty elektronicznej: biuro@mafhome.pl;

b) telefonicznie pod numerem tel: +48 603 614 709;

c) formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: mafhome.pl;

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej mafhome.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.);
  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część struktury Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; Konto należy utożsamiać z Profilem użytkownika;
  5. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333)
  6. Projekty – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  7. Regulamin – niniejszy dokument;
  8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta (Profilu użytkownika), dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
  9. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  10. Sprzedawca – Prowadzącym Sklep Internetowy MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, KRS 0000756311;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Projektów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2020, poz. 344);
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 287);
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2020, poz. 344);
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Projektów.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 23.0 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie, pod warunkiem:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na: przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym, prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia,

c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Projektach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b) wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Projektu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Projektów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Projektów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Projektów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy,

f) danych kontaktowych Klienta,

g) danych do faktury.

8. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje treść Oświadczenia o ochronie danych osobowych (Polityki Prywatności), oraz Regulamin Sklepu wraz z pouczeniem dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.

10. Klienci składający Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a) podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Projektu spośród Projektów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

11. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Projektów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  • wybranej metody i terminu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta,
  • danych do faktury,
  • regulaminu,
  • pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem
    (wskazaniem miejsca, z którego Klient może pobrać formularz wzoru) .
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Projektu, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Projekt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
  3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  4. Klient otrzyma Projekt w 4 wydrukowanych egzemplarzach.

 

 

VI. Prawa autorskie, nadzór autorski, adaptacja projektu

  1. Skutkiem zawarcia Umowy nie jest przeniesienie na Klienta praw autorskich do Projektu.
  2. Nabycie egzemplarza Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy, co jest zgodne z art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019, poz.1231).
  3. Umową nie jest objęte sprawowanie nadzoru autorskiego przez Sprzedawcę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Klient może powierzyć Sprzedawcy taki nadzór na podstawie odrębnie zawartej umowy.
  4. Projekt dostarczany w ramach Umowy obejmuje:
  • Część architektoniczną:
    • rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
    • rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
    • rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
    • rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
    • przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
    • elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
    • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
  • Część konstrukcyjną
  • Część instalacyjną:
    • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
    • projekt instalacji centralnego ogrzewania,
    • projekt instalacji elektrycznej.
  • Część opcjonalna – wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.
  1. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskani wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptacje Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.

 

VII. Dostawa

  1. Dostawa Projektów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Przesyłki do skrytek pocztowych lub poste restante nie są możliwe. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana poprzez spedytora na adres dostawy podany przez Klienta. Klient otrzyma wiadomość, gdy przesyłka zostanie nadana.
  2. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni od zawarcia umowy.
  4. Sprzedawca odpowiada za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Projektów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Informujemy, że Klienci będący Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

a) objęcia rzeczy (egzemplarza Projektu) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje egzemplarz Projektu,

b) dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, KRS 0000756311, e-mail: biuro@mafhome.pl, tel. +48 603 614 709 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie internetowej: mafhome.pl jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: www.mafhome.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Projektu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie lub jeżeli dokonali Państwo płatności za pobraniem. W przypadku, gdy płatność była dokonana za pobraniem zwrot środków nastąpi przelewem na konto bankowe podane w oświadczeniu o odstąpieniu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania Projektu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Projekt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Projekt przed upływem terminu 14 dni.

6. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła. Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mafhome.pl lub za pośrednictwem portalu reklamacji i zwrotów na stronie internetowej: www.mafhome.pl
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast jeśli Klient jest Konsumentem i zażądał wymiany Projektu lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, wówczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraził zgody na taki sposób porozumiewania się.
  4. Uwzględniając żądanie Klienta w postaci usunięcia wady Projektu lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany w formularzu zwrotu adres poprawiony lub nowy Projekt.
  5. W przypadku uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie stwierdzenia wad Projektu lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny, zwrot uiszczonej ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.
  6. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
  7. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikłych z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ponosi koszt zwrotnego przesłania Projektu, jak również kosztu przesłania Projektu do Sprzedawcy.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można zgłaszać pisemnie na adres MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mafhome.pl lub portalu reklamacji i zwrotów na stronie internetowej: www.mafhome.pl
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XII. Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.