Reklamacje

 

Postępowanie reklamacyjne

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła. Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mafhome.pl lub za pośrednictwem portalu reklamacji i zwrotów na stronie internetowej: www.mafhome.pl
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast jeśli Klient jest Konsumentem i zażądał wymiany Projektu lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, wówczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraził zgody na taki sposób porozumiewania się.
  4. Uwzględniając żądanie Klienta w postaci usunięcia wady Projektu lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany w formularzu zwrotu adres poprawiony lub nowy Projekt.
  5. W przypadku uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie stwierdzenia wad Projektu lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny, zwrot uiszczonej ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.
  6. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
  7. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikłych z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ponosi koszt zwrotnego przesłania Projektu, jak również kosztu przesłania Projektu do Sprzedawcy.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można zgłaszać pisemnie na adres MAF Architekci Sp. z o.o. sp. k., ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mafhome.pl lub portalu reklamacji i zwrotów na stronie internetowej: www.mafhome.pl
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Gotowe nowoczesne projekty domów jednorodzinnych

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: +48 603 614 709